grzechy w małżeństwie …

„W rozumieniu chrześcijańskim celem miłości małżeńskiej jest wola uświęcenia drugiego człowieka, stworzonego na „obraz i podobieństwo Boga”, a więc pomoc w jego wzroście duchowym. Wśród wykroczeń przeciwko miłości małżeńskiej możemy wskazać na egoizm, hedonizm i niegodziwe praktyki przeciwko poczęciu.”

więcej TUTAJ

Reklamy
Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Dawno nie byłem w spowiedzi. Jak mam to zrobić?

„Grzech ciężki może popełnić tylko ta osoba, która wie, że czyni źle. Nie jest jednak w tej kwestii usprawiedliwieniem zawiniona ignorancja i zatwardziałość serca. Jeśli ktoś mało dba o poznanie nauki Kościoła albo wręcz się jej sprzeciwia, nie jest wolny od poważnej winy moralnej.”

Więcej TUTAJ

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Szczera Spowiedź …

Katechizm Kościoła Katolickiego w nr. 1456 mówi:

„Wyznanie grzechów wobec kapłana stanowi istotną część sakramentu pokuty: „Na spowiedzi penitenci powinni wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, których są świadomi po dokładnym zbadaniu siebie, chociaż byłyby najbardziej skryte i popełnione tylko przeciw dwu ostatnim przykazaniom, ponieważ niekiedy ciężej ranią one duszę i są bardziej niebezpieczne niż popełnione jawnie”

Gdy wierni Chrystusa starają się wyznać wszystkie grzechy, które sobie przypominają, niewątpliwie przedstawiają je wszystkie Bożemu miłosierdziu. Ci, którzy postępują inaczej i świadomie ukrywają niektóre grzechy, nie przedkładają dobroci Bożej tego, co mogłaby ona odpuścić za pośrednictwem kapłana. „Jeśli bowiem chory wstydzi się odkryć ranę lekarzowi, sztuka lekarska tego nie uleczy, czego nie rozpozna”.

Image result for spowiedź

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

o niegodnym przyjmowaniu Komunii Świętej

Image result for PIEKŁOTA DUSZA, KTÓRA GRZESZY, TA UMRZE. Ez, 17,4

Wielu przystępuje do Stołu Pańskiego po złej spowiedzi, jako że albo zataili swoje grzechy, albo nie mieli najmniejszego żalu i postanowienia poprawy. Inni znów przystępują do Komunii w gniewie i z przywiązaniem do grzechów i w ten sposób znieważają Ciało i Krew Pana. Sprawdzajcie sami siebie, czy przypadkiem nie popełniliście kiedyś świętokradztwa!

Gdybym był w stanie wyciągnąć z płomieni piekła zdrajcę Judasza i pokazać wam, jak on tam okropnie jęczy i cierpi przez to, że niegodnie przyjął Ciało i Krew Pańską, to może choć trochę byście się przestraszyli!

A co będzie z grzesznikami, którzy całe niemal życie dopuszczają się takich świętokradztw!
Naprawdę, bracia moi – świętokradztwo jest najcięższą zbrodnią, bo jest napaścią na samego Boga; sprowadza też na człowieka ogromne nieszczęścia!

Nie potrafię we właściwy sposób przedstawić wam tego, jak wielkim grzechem jest świętokradzka Komunia Święta! Zbawiciel świata raz jeden poniósł śmierć na ziemi, tymczasem ludzie przewrotni wciąż odnawiają tę Jego mękę przez niegodne przyjmowanie Go do swoich serc!

Czy może być większa zbrodnia, czy może być większe spustoszenie w miejscu świętym? Nawet piekło nie mogłoby okazać Bogu większej pogardy!

Proboszcz z Ars.

za FRONDA

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

W jakiej kolejności czytać Pismo Święte?

Dzisiaj o kolejności cztania ksiąg Pisma Świętego.


Uwaga pierwsza i raczej na „nie”, otóż nie zaczynamy czytania od ostatniej Księgi czyli od Apokalipsy wg. Św. Jana. Nie polecam też czytania „ciurkiem” – jak leci rozpoczynając od Księgi Rodzaju, bo po dotarciu do Księgi Liczb i Powtórzonego Prawa zniechęcimy się bardzo szybko.  Od czego więc zacząć?

Radzę zacząć od Ksiąg Nowego Testamentu w następującej kolejności:

Najpierw Ewangelia wg. św. Łukasza. A to dlatego, że Łukasz pisze w sposób bardzo prosty i -mówiąc językiem dzisiejszym- „reporterski. On po Prostu zdaje sprawę z tego co sam się dowiedział w spośob ajk najbardziej obiektywny i faktograficzny.

W drugiej kolejności czytamy Ewangelię wg. św. Mateusza – myśl przewodnia całej Ewangelii sprowadza się do tezy następującej: w osobie, w życiu, w czynach i w nauce Jezusa urzeczywistniły się wszystkie proroctwa mesjańskie Starego Testamentu. Jezus jest Mesjaszem, a założony przez Niego Kościół – to prawdziwe królestwo mesjańskie.
Kolejna księga to Ewangelia wg. św. Marka – Marek jest typowym świadkiem, który opowiada zwięźle, realistycznie, językiem niewyszukanym, to co sam widział i słyszał.

I dopiero po tych trzech Ewangeliach synoptycznych czytamy Ewangelię wg. św. Jana – Autorowi czwartej Ewangelii chodziło przede wszystkim o to, by czytelnicy jego pisma uwierzyli w Jezusa Chrystusa i zasłużyli sobie w ten sposób na życie wieczne (J 20,31). Można też przyjąć, że czwarta Ewangelia była swoistą apologią Chrystusa.

Zwieńczeniem czterech Ewangelii czyli historii Jezusa Chrystusa i Jego nauczania jest historia pierwotnego Kościoła czyli Księga Dziejów Apostolskich. Autor św. Łukasz zamierzał dać czytelnikowi najpierwotniejsze dzieje Kościoła, urzeczywistnienie słów pożegnalnych Chrystusa: Będziecie moimi świadkami… po krańce ziemi (Dz 1,8).

Po przeczytaniu ksiąg historycznych Nowego Testamentu czyli Ewangelii i Dziejów Apostolskich jesteśmy gotowi do czytania:

albo

albo

a – Ksiąg dydaktycznych Nowego Testamentu czyli Listów Apostolskich:

Listy Pawła:

1.         List do Rzymian
2.         1 List do Koryntian
3.         2 List do Koryntian
4.        List do Galatów
5.         List do Efezjan
6.        List do Filipian
7.         List do Kolosan
8.        1 List do Tesaloniczan
9.        2 List do Tesaloniczan
10.       1 List do Tymoteusza
11.       2 List do Tymoteusza
12.       List do Tytusa
13.       List do Filemona

Listy katolickie

1.         List do Hebrajczyków
2.         List św. Jakuba
3.         1 List św. Piotra
4.        2 List św. Piotra
5.         1 List św. Jana
6.        2 List św. Jana
7.         3 List św. Jana
8.        List św. Judy

b – Ksiąg historycznych Starego Testamentu czyli:

Pięcioksiąg (Pentateuch)

1.         Księga Rodzaju
2.         Księga Wyjścia
3.         Księga Kapłańska
4.        Księga Liczb
5.         Księga Powtórzonego Prawa

Inne księgi historyczne

1.         Księga Jozuego
2.         Księga Sędziów
3.         Księga Rut
4.        1 Księga Samuela
5.         2 Księga Samuela
6.        1 Księga Królewska
7.         2 Księga Królewska
8.        1 Księga Kronik
9.        2 Księga Kronik
10.       Księga Ezdrasza
11.       Księga Nehemiasza
12.       Księga Tobiasza
13.       Księga Judyty
14.       Księga Estery
15.       1 Księga Machabejska
16.      2 Księga Machabejska

Kontynuacją mogą być Księgi Dydaktyczne Starego Testamentu

1.         Księga Hioba
2.         Księga Psalmów
3.         Księga Przysłów
4.        Księga Koheleta
5.         Pieśń nad Pieśniami
6.        Księga Mądrości
7.         Mądrość Syracha (Eklezjastyk)

I z kolei Księgi Prorockie

Prorocy więksi
1.         Księga Izajasza
2.         Księga Jeremiasza
3.         Lamentacje
4.        Księga Barucha
5.         Księga Ezechiela
6.        Księga Daniela

Prorocy mniejsi
1.         Księga Ozeasza
2.         Księga Joela
3.         Księga Amosa
4.        Księga Abdiasza
5.         Księga Jonasza
6.        Księga Micheasza
7.         Księga Nahuma
8.        Księga Habakuka
9.        Księga Sofoniasza
10.       Księga Aggeusza
11.       Księga Zachariasza
12.       Księga Malachiasza

Dopiero po tym przygotowaniu czytamy Apokalipsę wg. Św. Jana
Bardzo zachęcam do czytania -na początku każdej księgi- wstępu, czy to w Biblii Tysiąclecia czy w edycji wydawnictwa Św. Pawła
No i życzę „zaprzyjaźnienia” się z Pismem Świętym czyli ze Słowem Bożym.

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Pielgrzymka do Rzymu i Włoch – 7-14 Października 2017

Więcej informacji TUTAJ

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Komunikat Kancelarii Kurii

W nawiązaniu do informacji podanej przez Biskupa Płockiego na Konferencji Księży Dziekanów w dniu 15 marca 2017 r.,

powiadamiamy duszpasterzy i wiernych diecezji płockiej, że działalność Pustelni w Czatachowie (o. Daniel Galus) nie posiada aprobaty Metropolity Częstochowskiego, ks. arcybiskupa Wacława Depo. Dotyczy to również działającej przy tzw. Pustelni Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa.

W związku z tym apeluje się do kapłanów i wiernych świeckich o powstrzymanie się od organizowania wyjazdów zbiorowych i indywidualnych do tego miejsca. Przypominamy starożytną zasadę św. Ignacego Antiocheńskiego: „Nie czyńcie nic bez biskupa, […] kochajcie jedność, unikajcie podziałów»” (List do Filadelfian, 7, 1)

Płock, dnia 27 marca 2017 r.

Ks. dr Piotr Grzywaczewski
Kanclerz Kurii
Wikariusz Biskupi ds. Sakramentalnych

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz